Licheń: drugi weekendowy zjazd z cyklu Diecezjalna Szkoła Ewangelizatorów


14 czerwca 2021 r.

Licheń: drugi weekendowy zjazd z cyklu Diecezjalna Szkoła Ewangelizatorów

W nawiązaniu do deklaracji, jakie padły na ostatnim diecezjalnym kongresie Nowej Ewangelizacji Diecezji Włocławskiej oraz idąc za zawsze żywym i aktualnym wezwaniem „Idźcie i głoście”, w dniach 12 i 13 czerwca br. miał miejsce na terenie sanktuarium w Licheniu drugi weekendowy zjazd z cyklu Diecezjalna Szkoła Ewangelizatorów (DSE).
 
DSE to cykl trzech weekendowych spotkań, których podstawowym celem jest formowanie do Nowej Ewangelizacji osób przede wszystkim z diecezji włocławskiej. Inicjatywa bazuje na założeniach projektu Ogólnopolskiej Szkoły Ewangelizatora (OSE) funkcjonującego od wielu lat przy Zespole Konferencji Episkopatu Polski ds. Nowej Ewangelizacji oraz na zapisach adhortacji papieża Franciszka Evangelii gaudium.
 
Do uczestnictwa w obecnej edycji kursu zgłosiło się łącznie ponad 20 osób zatroskanych o ewangelizację z różnych części naszej diecezji, w tym z Włocławka, Koła, Konina, Turku, Sieradza, Kazimierza Biskupiego, Łasku i Wrzącej Wielkiej. Na spotkaniach byli obecni świeccy i duchowni, siostry zakonne, przedstawiciele stowarzyszeń, ruchów i wspólnot religijnych, katecheci oraz niezrzeszeni świeccy. Część osób uczestniczyła w warsztatach „na odległość” z wykorzystaniem kanałów zdalnych, a część stacjonarnie.
 
Podczas zjazdu szczególny nacisk położono na formy głoszenia, znaczenie kerygmatu, odróżnienia go od treści o charakterze katechezy, zagadnienia dotyczące ewangelizacji bezpośredniej, w tym prowadzonych rozmów ewangelizacyjnych oraz świadectw, form modlitwy podczas ewangelizacji oraz niebezpieczeństw i błędów w procesie ewangelizacji. Zaznaczyć należy, że warsztaty miały charakter bardzo praktyczny, w efekcie czego znaczną część czasu zajęły uczestnikom różnego rodzaju ćwiczenia, scenki i praktyka ewangelizacji. Kurs miał za zadanie także zwiększyć w uczestnikach rozpalenie miłością do Boga, aby powiększyć pragnienie i motywację do ewangelizacji, a także zintegrować odbiorców wokół koncepcji ewangelizacji w ramach dużych zespołów oraz wspólnych projektów realizowanych w diecezji. Istotną częścią spotkań były wspólne modlitwy ze szczególnym uwzględnieniem Eucharystii, zgodnie z zasadą prymatu łaski obowiązującą w każdej aktywności chrześcijańskiej. Wszystko przebiegało w bardzo radosnej atmosferze oraz „jedności ducha” zarówno uczestników, jak i prowadzących.
 
Zdobyte doświadczenie może być wykorzystane przez obecnych na spotkaniu nie tylko w dzieleniu się Bogiem, wiarą w życiu codziennym, ale także w różnego rodzaju działaniach podejmowanych przez poszczególne wspólnoty wraz z lokalnymi proboszczami, w tym w organizacji rekolekcji o charakterze kerygmatycznym (np. REO, Alpha, ROW, kurs Filip, kurs Nowe Życie), w inicjatywach spotkań ze świadectwami dla bierzmowanych i młodzieży, w projektach niedzieli ewangelizacyjnych w parafiach, w ramach posługi ewangelizacyjnej na festynach parafialnych, czy też w akcjach ewangelizacyjnych angażujących wiele wspólnot, jak np. ewangelizacje miejskie, które miały wielokrotnie już miejsce w różnych częściach naszej diecezji.
 
Ostatnie trzecie spotkanie w ramach obecnej edycji DSE będzie miało miejsce w dniach 21-22 sierpnia. Będą mogły w niej uczestniczyć także osoby spoza uczestników dwóch pierwszych zjazdów, które przeszły wcześniej formację w zakresie ewangelizacji bezpośredniej. Zakończy się ono możliwością praktycznego uczestnictwa w inicjatywie LEW (Licheńskiej Ewangelizacji Wioskowej), w ramach której uczestnicy będą podejmowali działania ewangelizacyjne w miejscowościach z rejonu Licheń – Koło – Konin w porozumieniu z lokalnymi proboszczami.
 
Więcej informacji można uzyskać pod adresem bit.ly/dse-program, a zgłoszeń można dokonywać pod adresem bit.ly/dsedw.
 

Diecezjalny Zespół ds. Nowej Ewangelizacji przy Wydziale Duszpasterstwa Ogólnego Kurii Diecezjalnej