Szkoła katechistów diecezji włocławskiej (informacje)


7 maja 2024 r.

Szkoła katechistów diecezji włocławskiej (informacje)

1) Czym jest posługa katechisty?
Na mocy sakramentu chrztu świętego każdy jest powołany do podjęcia starań na rzecz budowania Królestwa Bożego. Powołanie te urzeczywistnia się w Kościele poprzez różne posługi, w tym w posłudze katechisty, która została ustanowiona przez Ojca Świętego Franciszka w dniu 10 maja 2021 roku w liście spostolskim motu propio Antiquum Ministerium.
 
Posługa katechisty została niejako przywrócona, gdyż wiemy z relacji św. Pawła, że u samych początków Kościoła funkcjonowała posługa nauczycieli, których zadaniem było głoszenie Ewangelii i katechezy ludu. „I tak ustanowił Bóg w Kościele naprzód apostołów, po wtóre proroków, po trzecie nauczycieli, a następnie tych, co mają moc czynienia cudów, potem tych, którzy uzdrawiają, którzy wspierają pomocą, którzy rządzą, którzy przemawiają rozmaitymi językami. Czyż wszyscy są apostołami? Czy wszyscy prorokują? Czy wszyscy są nauczycielami? Czy wszyscy mają moc czynienia cudów? Czy wszyscy posiadają łaskę uzdrawiania? Czy wszyscy mówią językami? Czy wszyscy potrafią je tłumaczyć? Lecz wy starajcie się o większe dary, a ja wam wskażę drogę jeszcze doskonalszą” (1 Kor 12, 28-31).
 
Posługa katechisty jest stałą służbą w Kościele lokalnym, w którym rozeznano potrzebę pomocy duszpasterskiej osób świeckich, które po odpowiednim przygotowaniu poprzez formację biblijną, teologiczną, duszpasterską i pedagogiczną szerzą orędzie Dobrej Nowiny w świecie. Głoszenie Ewangelii przez katechistę ukonkretnia się w codziennym życiu i w obszarze działań parafii takich jak głoszenie kerygmatu, katechezę przygotowującą do świadomego życia w komunii z Bogiem (zwłaszcza prowadząc spotkania przygotowujące do przyjęcia sakramentów inicjacji chrześcijańskiej), a także prowadząc spotkania formacji stałej.
 
2) Jaki jest cel posługi katechisty i Szkoły Katechistów?
Szkoła Katechistów ma za zadanie pomóc chętnym osobom świeckim w odnalezieniu swojego powołania do głoszenia Ewangelii w świecie. Kościół poprzez formację przygotowującą do posługi katechisty oferuje niezbędną wiedzę (połączoną z praktyką) w najpotrzebniejszych do głoszenia i katechezy dziedzinach. Program będzie skupiony wokół rozwoju duchowego, znajomości Pisma Świętego, ewangelizacji w praktyce, liturgiki, pedagogiki i prawa kanonicznego.
 
3) Kto może zostać katechistą?
Należy pamiętać, że bycie katechistą jest powołaniem, więc zakłada na początku (ale także i podczas formacji) odpowiednie rozeznanie kandydata. Katechistą mogą zostać osoby pełnoletnie, zarówno kobiety jak i mężczyźni, którzy charakteryzują się przeżywaniem swojej wiary w sposób głęboki i świadomy, a także odznaczający się dojrzałością ludzką, która prowadzi ku wspólnocie chrześcijańskiej przeżywanej w miłości, otwartości i chęci pomocy w stawianiu kolejnych kroków w wierze. Potencjalny katechista musi też być otwartym na dobrą współpracę z prezbiterami i diakonami oraz wyróżniać się prawdziwą gorliwością apostolską. Ważna jest również dyspozycyjność katechisty.
Nie jest wymogiem, aby kandydat miał ukończone studia teologiczne czy pedagogiczne. Ważna jest natomiast rekomendacja Księdza Proboszcza parafii zamieszkania.
Kandydat zgłasza się do proboszcza swojej parafii, aby i ten mógł potwierdzić słuszność jego zamiarów. Następnie proboszcz zgłasza kandydaturę do Dyrektora Wydziału Duszpasterskiego diecezji włocławskiej. Ostatnim krokiem jest rozmowa kwalifikacyjna.
 
4) Jak wygląda rekrutacja i przebieg formacji?
Po odpowiednim rozeznaniu, osoba chętna zgłasza swoją kandydaturę do Księdza Proboszcza parafii zamieszkania, który wydaje skierowanie i opinię.
Następnie kandydat umawia się na rozmowę kwalifikacyjną z Księdzem Dyrektorem Wydziału Duszpasterskiego Kurii Włocławskiej (po wcześniejszym ustaleniu, kontakt podany niżej).
Kandydat musi dostarczyć dokumenty potwierdzające zdobyte wykształcenie, wypełnić ankietę personalną, dostarczyć zdjęcie do legitymacji, a także udzielić zgody na przetwarzanie danych osobowych.
Kandydat uczestniczy w zjazdach formacyjnych odbywających w Wyższym Seminarium Duchownym we Włocławku (ul. Prymasa Stanisława Karnkowskiego 3), gdzie poznaje podstawy wiedzy biblijnej, nauczania Kościoła Katolickiego, podstaw z zakresu teologii, pedagogiki, a także podstawy z zakresu prawa kanonicznego. Na koniec formacji podstawowej przewidziany jest wyjazd na kurs ewangelizacji w praktyce, gdzie kandydat przystępuje do zaliczenia ćwiczeń.
Po należycie odbytej formacji i zaliczeniu ćwiczeń, uczestnik Szkoły Katechistów zostaje ustanowiony przez ryt ustanowienia posługi świeckiego katechisty, uzyskuje certyfikat i legitymację katechisty, a także otrzymuje od Biskupa Włocławskiego misję kanoniczną do głoszenia katechez w parafiach diecezji włocławskiej.
Aby dalej kontynuować posługę katechisty (przedłużenie misji o kolejny rok), absolwent zobowiązany jest do formacji stałej katechistów diecezji włocławskiej. Formacja stała będzie miała formę trzech spotkań w ciągu roku w Wyższym Seminarium Duchownym we Włocławku (soboty) i kursu formacyjnego (trwający od trzech do pięciu dni), na których katechiści będą pogłębiać swoją wiedzę z wyżej wymienionych już dziedzin i pogłębiać swoją wiarę przez wspólną modlitwę.
 
5) Przykładowe zadania katechisty
 
• Prowadzenie katechez ewangelizacyjnych dla rodziców i chrzestnych w ramach przygotowania do sakramentu chrztu;
 
• Prowadzenie katechez ewangelizacyjnych dla rodziców i dzieci w ramach przygotowania do pierwszej komunii świętej;
 
• Prowadzenie katechez ewangelizacyjnych dla kandydatów do sakramentu i rodziców młodzieży w ramach przygotowaniu do sakramentu bierzmowania;
 
• Prowadzenie katechez ewangelizacyjnych dla narzeczonych w ramach przygotowania do sakramentu małżeństwa;
 
• Katecheza stała osób chętnych
 
6) Kontakt
Wydział Duszpasterstwa Ogólnego Kurii Diecezjalnej Włocławskiej
Dyrektor: ks. mgr lic. Adam Zieliński
Telefon: 512 015 910
Adres e-mail: duszpasterski@diecezja.wloclawek.pl