Włocławek: Ekumeniczne nieszpory w kościele ewangelicko-augsburskim


11 maja 2018 r., tekst: al. Łukasz Kołodziejczak; fotografie: archiwum parafii

Włocławek: Ekumeniczne nieszpory w kościele ewangelicko-augsburskim

W czwartek 10 maja br. o godz. 19.00 w kościele ewangelicko-augsburskim we Włocławku miały miejsce ekumeniczne nieszpory ze Święta Wniebowstąpienia Pańskiego. Zgromadzonych w kościele chrześcijan różnych konfesji powitał ks. Dawid Mendrok, proboszcz wspólnoty luterańskiej.
 
„Prosimy, abyśmy tę liturgię godzin w Twoim Imieniu przeżywali, i radowali się wspólnie. Bo Ty chcesz, abyśmy wszyscy byli jedno! (por. J 17, 21)” - powiedział na początku nieszporów ks. Mendrok.
 
Na wieczorną modlitwę składał się wspólnie odśpiewany Psalm 47 (Bóg na tronie królewskim), po którym nastąpiło czytanie z Dziejów Apostolskich opisujące dzień Wniebowstąpienia (Dz 1, 3-11). Po antyfonie („Panie Słowo Twoje jest pochodnią nogom moim, i światłością ścieżkom moim”, Ps 119) odczytano fragment Ewangelii wg św. Łukasza (Łk 24,44-53).
 
Wykład słowa Bożego wygłosił ks. dr Andrzej Tomalak, sekretarz Biskupa Włocławskiego, wykładowca ekumenizmu w WSD we Włocławku.
 
Kaznodzieja rozpoczął od wołania pierwszych uczniów Chrystusa, wołania które rozbrzmiewa poprzez dzieje: Pozostań z nami Panie!” (por. Łk 24, 29). „Panie, bądź z nami! Bądź z nami, bo sami nie jesteśmy w stanie niczego uczynić. Panie, bądź z nami, bo bez Ciebie jest tylko pustka”. Chrystus odpowiada na nasze wołanie, bo „Chrystus prawdziwie jest obecny w swoim Kościele!” - wołał ks. Tomalak. 
 
W dalszej refleksji kaznodzieja odniósł się do braku cierpliwości ze strony uczniów, którzy oderwali się od codziennych zadań i ze zdumieniem patrzyli w niebo. Pozostawili nam wskazanie: „Muszę być gotowy, aby się zatrzymać. Dać czas Chrystusowi, aby mnie pouczył, wyjaśnił, pobłogosławił”. Nawiązując do radości okresu paschalnego, ks. Tomalak zaakcentował wartość wspólnoty modlitwy: „[…] we wspólnocie jest siła. Łatwiej nam we wspólnocie uczyć się, poszukiwać, dochodzić do pewnych prawd, a potem iść w świat i dawać świadectwo o Chrystusie”.
Kaznodzieja zachęcał do wychodzenia z miłością do drugiego człowieka, „Naszym zadaniem jest patrzenie na drugiego człowieka przez pryzmat miłości”.
 
„Patrzcie jak oni się miłują!” - zakończył ks. Tomalak odwołując się do słynnego zdania Tertuliana (Apologetico, 39 §7) wyrażającego fenomen świadectwa pierwszych wspólnot chrześcijan. Ogień Ducha Świętego, ogień miłości musi na nowo rozpalać nasze serca.
 
Wieczorne nabożeństwo poprzedził o godz. 18.30 występ chóru „Canto” Zespołu Szkół Muzycznych im. Czesława Niemena we Włocławku pod dyrekcją p. Mariana Szczepańskiego. Uroczystym nieszporom towarzyszył śpiewem także chór klerycki pod kierunkiem ks. prał. Józefa Nowaka.