Wzory pism

 1. Ad sacra
 2. Świadectwo chrztu
 3. Stwierdzenie faktu chrztu i stanu wolnego na podstawie zeznań świadków
 4. Prośba o zgodę na zmianę danych w akcie chrztu
 5. Prośba o zgodę na dokonanie zmian w zapisie aktu chrztu po adopcji dziecka
 6. Zgoda na chrzest poza własną parafią
 7. Zaświadczenie dla chrzestnego/chrzestnej
 8. Sakrament bierzmowania
 9. Zaświadczenie o przygotowaniu do bierzmowania
 10. Zaświadczenie dla świadka bierzmowania
 11. Prośba o zgodę na udzielenie sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego osobie dorosłej
 12. Oświadczenie i deklaracja katolików cywilnie związanych, pragnących przystępować do sakramentu pokuty i Eucharystii
 13. Prośba o dyspensę od przeszkody pokrewieństwa
 14. Prośba o dyspensę od przeszkody różnicy religii przy małżeństwie zawieranym z osobą nieochrzczoną
 15. Prośba o zezwolenie na asystowanie przy małżeństwie zawieranym z osobą ochrzczoną, ale niekatolikiem
 16. Małżeństwo z osobą ochrzczoną, ale niewierzącą, niepraktykującą lub osobą, która formalnie odstąpiła od Kościoła Katolickiego
 17. Oświadczenia i przyrzeczenia nupturientów przy zawarciu małżeństwa mieszanego
 18. Prośba o zezwolenie na asystowanie przy małżeństwie zawieranym przez osobę związaną cenzurą lub przez tułacza
 19. Prośba o zezwolenie na asystowanie przy małżeństwie zawieranym przez niepełnoletniego
 20. Zgoda rodziców na zawarcie sakramentu małżeństwa przez niepełnoletniego (do 18. roku życia)
 21. Prośba o uznanie stanu wolnego i zezwolenie osobie cywilnie rozwiedzionej na sakramentalne małżeństwo
 22. Prośba o zezwolenie na asystowanie przy małżeństwie zawieranym przez nupturientów
 23. Protokół zdawczo-odbiorczy
 24. Regulamin dla kościelnych
 25. Umowa najmu lokalu mieszkalnego
 26. Umowa dzierżawy gruntu
 27. Umowa o pracę
 28. Umowa zlecenia
 29. Zezwolenie na sprzedaż gruntów
 30. Regulamin dla organistów
 31. Umowa najmu lokalu lub całego budynku
 32. Umowa o dzieło
 33. Umowa użyczenia budynku
Pliki do pobrania
Wzory Pism