Włocławski prezbiter doktorem nauk społecznych w dyscyplinie prawo kanoniczne


16 czerwca 2020 r., ks. Sebastian Osiński

Włocławski prezbiter doktorem nauk społecznych w dyscyplinie prawo kanoniczne

Formuła wirtualna - obrona rzeczywista... Ks. mgr lic. Krzysztof Rogala doktorem nauk społecznych w dyscyplinie prawo kanoniczne. Warszawa – Włocławek, 16 czerwca 2020 roku.
 
16 czerwca 2020 roku na Wydziale Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie odbyła się publiczna obrona pracy doktorskiej ks. mgr. lic. Krzysztofa Rogali, prezbitera diecezji włocławskiej, od 2015 roku obrońcy węzła małżeńskiego w Sądzie Kościelnym Diecezji Włocławskiej, od roku 2019 także notariusza Kurii Diecezjalnej Włocławskiej. Doktorant przedłożył Radzie Dyscypliny rozprawę pt. „Obowiązki i prawa duchownych w ustawodawstwie biskupów włocławskich po Soborze Watykańskim II”.
 
Praca doktorska została napisana pod kierunkiem ks. dr. hab. Janusza Gręźlikowskiego, profesora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, oficjała Sądu Kościelnego Diecezji Włocławskiej. Recenzentami rozprawy byli ks. bp dr hab. Artur Miziński, profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie, sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Polski  i ks. dr hab. Lucjan Świto, profesor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
 
W związku z aktualną sytuacją epidemiczną obrona doktorska księdza Krzysztofa Rogali odbyła się w formie zdalnej. Była ona publiczna, ale przeprowadzona online. Członkowie Rady Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW w Warszawie, promotor, recenzenci i wielu innych uczestników, a pośród nich doktorant, przebywając fizycznie w różnych miejscach Polski, spotkali się w jednej przestrzeni – internetowej. Promotor oraz doktorant, przy współudziale pracowników Sądu Kościelnego Diecezji Włocławskiej i dyrektora Muzeum Diecezjalnego ks. Zbigniewa Łukasika, znajdowali się w siedzibie trybunału włocławskiego. Atmosfera – początkowo głównie ze względu na pewne problemy natury technicznej nieco nerwowa – była podczas obrony podniosła i pokojowa. Publiczną obronę rozpoczął dziekan Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW w Warszawie ks. prof. Marek Stokłosa. Następnie życiorys naukowy ks. Krzysztofa Rogali zaprezentował promotor – ks. prof. dr hab. Janusz Gręźlikowski. W kolejnym punkcie poproszono doktoranta o prezentację przygotowanej dysertacji. Rzeczowa prezentacja odbyła się według następującego schematu: uzasadnienie wyboru tematu, pytania i cele badawcze, zakres tematyczny i układ pracy, metodyka badań, wnioski i podsumowanie. Następnie swoje recenzje przedstawili: ks. bp prof. dr hab. Artur Miziński i ks. prof. dr hab. Lucjan Świto. Po uzyskaniu przez prezentowaną dysertację pozytywnych recenzji otwarto dyskusję, co łączyło się jednocześnie z możliwością stawiania pytań doktorantowi. Najpierw to prawo zyskali członkowie Rady Dyscypliny, następnie pozostali uczestnicy obrony. Ten punkt publicznej obrony doktoratu na Wydziale Prawa Kanonicznego UKSW w Warszawie (a pewnie i nie tylko na tym Wydziale) wymaga zwykle dużej gimnastyki umysłu. Ksiądz Krzysztof Rogala poradził sobie bardzo dobrze ze stawianymi – często niełatwymi – pytaniami i zastrzeżeniami. Po wyczerpaniu pytań rozpoczęła się tajna część obrony – przeznaczona tylko dla członków Rady Dyscypliny, promotora i recenzentów – związana z głosowaniem za przyjęciem obrony oraz nadaniem tytułu naukowego doktora.
 
Rada Dyscypliny Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, biorąc pod uwagę wyniki egzaminu doktorskiego, walor naukowy przedłożonej pracy właściwy rozprawom doktorskim, opinie recenzentów oraz pozytywny wynik obrony nadała ks. mgr. lic. Krzysztofowi Rogali stopień naukowy doktora nauk społecznych w dyscyplinie prawo kanoniczne.
 
Tą radosną informacją, przekazaną uczestnikom publicznej obrony przez dziekana Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW w Warszawie – ks. prof. dr. hab. Marka Stokłosę – zakończyło się to przestrzennie wirtualne, ale jak najbardziej rzeczywiste spotkanie. Powodem do zadowolenia jest fakt, że diecezja włocławska posiada nowego doktora prawa kanonicznego – ks. Krzysztofa Rogalę.