DIECEZJA WŁOCŁAWSKA -KURIA DIECEZJALNA WŁOCŁAWSKA

DIECEZJA WŁOCŁAWSKA -KURIA DIECEZJALNA WŁOCŁAWSKA


  Odbył się etap diecezjalny X Edycji Konkursu Wiedzy Religijnej Diecezji Włocławskiej dla uczniów szkół gimnazjalnych

W dniu 7 czerwca 2017 roku, w ZSK im. ks. J. Długosza we Włocławku, został przeprowadzony etap diecezjalny X Edycji Konkursu Wiedzy Religijnej Diecezji Włocławskiej dla uczniów szkół gimnazjalnych, pt.: "I od tej godziny wziął Ją uczeń do siebie" (J 19,27) - Jan Paweł II nauczyciel zawierzenia Maryi, do którego zakwalifikowało się 87 uczniów szkół gimnazjalnych z naszej diecezji. 

 

Finalistami konkursu zostali:

Stasiak Weronika - uczennica Gimnazjum w Zespole Szkół w Smólniku - I miejsce
Gąsiorowski Szymon - uczeń Gimnazjum nr 1 w Zduńskiej Woli - II miejsce
Napierała Martyna - uczennica Gimnazjum we Władysławowie - III miejsce
Wojciechowska Amelia - uczennica Gimnazjum nr 1 w Kłodawie - IV miejsce
Czerniak Jan - uczeń Gimnazjum w Zespole Szków w Zduńskiej Woli - V miejsce

Wszystkim laureatom etapu diecezjalnego gratulujemy. Dziękujemy katechetom za podjęty trud związany z przygotowaniem młodzieży do X Edycji Konkursu Wiedzy Religijnej Diecezji Włocławskiej dla uczniów szkół gimnazjalnychSkładamy szczególne podziękowania dla Dyrektora ZSK im. ks. J. Długosza, ks. dr. Jacka Kędzierskiego, za umożliwienie przeprowadzenia etapu diecezjalnego oraz za serdeczne przyjęcie uczestników konkursu i ich katechetów. Podziękowania również dla ks. Marcina Lewandowskiego i młodzieży z ZSK we Włocławku za wszelką pomoc w zorganizowaniu etapu diecezjalnego.  

 

 

♦ Zmiany związane z przesyłaniem planów lekcji nauczycieli religii

Wydział Katechetyczny informuję, iż do końca września każdego nowego roku szkolnego, wszyscy księża proboszczowie z parafii, na terenie których znajdują się szkoły i placówki oświatowe, zobowiązani są przesłać do WK listę katechetów (księży, osób zakonnych i świeckich), nauczających religii. Od roku szkolnego 2017/2018 proboszczowie nie przesyłają już planów lekcji poszczególnych nauczycieli, tylko wypełnioną tabelę, według podanego poniżej wzoru, z listą nazwisk, nazw placówek i szkół oraz wymiarem godzin poszczególnego nauczyciela religii. 

 

♦ Nowelizacja Porozumienia w sprawie kwalifikacji wymaganych od nauczycieli religii Kościoła katolickiego

 W dniu 31 maja br. zostało podpisane Porozumienie pomiędzy Konferencją Episkopatu Polski oraz Ministrem Edukacji Narodowej w sprawie kwalifikacji wymaganych od nauczycieli religii. Porozumienie określa kwalifikacje, jakie musi posiadać osoba kierowana do nauczania religii na poszczególnych etapach edukacyjnych i typach szkół, nabyte na odpowiedniego rodzaju studiach teologicznych określonych przez Kościół katolicki. W porozumieniu zawarty jest wymóg posiadania przez te osoby przygotowania pedagogicznego.
W dokumencie doprecyzowano także, że skierowanie nauczyciela religii do danej szkoły lub placówki jest możliwe, o ile nauczyciel ma kwalifikacje do nauczania religii w danej szkole lub placówce. Ponadto uwzględniono przepis przejściowy dotyczący nauczycieli religii katolickiej, którzy w okresie trzech lat od wejścia w życie porozumienia muszą uzupełnić wymagane przepisami kwalifikacje.
Do tej pory kwalifikacje wymagane od nauczycieli religii rzymskokatolickiej określało porozumienie zawarte pomiędzy Konferencją Episkopatu Polski oraz Ministrem Edukacji Narodowej z dnia 6 września 2000 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od nauczycieli religii (Dz. Urz. MEN Nr 4, poz. 20).

Treść niniejszego porozumienia na stronach: http://www.katecheza.episkopat.pl; Wirtualna Tablica informacyjna Wydziału Katechetycznego

 

  Internetowa Tablica informacyjna dla katechetów

Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej Włocławskiej uruchomił internetową Tablicę informacyjną dla katechetów naszej diecezji. Wzorem tablicy korkowej, która często znajduje się nad biurkiem, miejscem naszej pracy, na wirtualnej tablicy, będą umieszczane najważniejsze i bieżące informację dotyczące Wydziału Katechetycznego oraz przypomnienia o zbliżających się terminach różnych wydarzeń. Mam nadzieję, że w ten sposób, szybciej będą mogli Państwo dotrzeć do informacji dotyczących działalności Wydziału Katechetycznego, co usprawni Państwa pracę. Internetowa Tablica informacyjna Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej Włocławskiej znajduje się pod linkiem: http://padlet.com/idzikowski_m/wkwloclawek.

 

 

 ♦ Diecezjalna pielgrzymka maturzystów diecezji włocławskiej na Jasną Górę

Pielgrzymka maturzystów na Jasną Górę odbędzie się w następujacych terminach:

28 marca 2017 roku - rejon koniński
29 marca 2017 roku - rejon włocławski i sieradzki

Szczegółowych informacji odnośnie do przebiegu pielgrzymki udziela Wydział Duszpasterstwa Ogólnego.

 

♦ Komunikat dotyczący kwalifikacji nauczycieli do nauczania przedmiotu etyka

Zgodnie z wytycznymi MEN od września 2014r. etyka będzie organizowana już dla jednego ucznia. Uczniowie mogą także równolegle uczęszczać na religię i etykę. Pozostaje pytanie kto może uczyć etyki? Z tą informacją można się zapoznać na stronie:
http://www.men.gov.pl/index.php/aktualnosci/wizyty-krajowe-i-zagraniczne-ministra/1040-komunikat-dotyczacy-kwalifikacji-nauczycieli-do-nauczania-przedmiotu-etyka

Ostatni akapit brzmi:
"Biorąc pod uwagę zakres treści przedmiotu etyka określony w podstawie programowej dla I, II i III etapu edukacyjnego, można przyjąć, że w klasach I-III szkoły podstawowej zajęcia z etyki może prowadzić również nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, natomiast w klasach IV-VI szkoły podstawowej i gimnazjum również nauczyciel, który w trakcie studiów wyższych zrealizował zajęcia z zakresu filozofii lub etyki".

 

♦ Darmowe podręczniki do pierwszej klasy Szkoły Podstawowej

W związku z wprowadzeniem przez MEN bezpłatnego podręcznika dla uczniów klas pierwszych szkół podstawowych pojawiły się problemy zgłaszane przez katechetów. Dotyczą one głównie tego, że dyrektorzy szkół wywieszają listy podręczników dla rodziców w nowym roku szkolnym bez podręcznika dla kl. I z religii. Na interwencję katechetów w tej sprawie żądają oświadczenia Wydziału Katechetycznego lub Biskupa Diecezjalnego, że rodzice mają sami płacić za podręcznik do kl. I szkoły podstawowej z religii.

W związku z tym proponujemy przekazywać dyrektorom i rodzicom następującą informację:
1. Wraz z pojawieniem się bezpłatnego podręcznika dla uczniów klas pierwszych szkół podstawowych nie uległy zmianie i obowiązują nadal przepisy dotyczące programów
i podręczników do nauki religii. W myśl § 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz.U. Nr 36, poz. 155, z późn. zm.) „Nauczanie religii odbywa się na podstawie programów opracowanych
i zatwierdzonych przez właściwe władze kościołów i innych związków wyznaniowych i przedstawionych Ministrowi Edukacji Narodowej do wiadomości. Te same zasady stosuje się wobec podręczników do nauczania religii”.
2. Podręcznik do religii dla uczniów klas pierwszych nie wchodzi w skład bezpłatnego podręcznika MEN. Bezpłatny podręcznik MEN nie zawiera treści, które wynikają
z „Programu nauczania religii”.
3. Zasady zaopatrywania się uczniów klas pierwszych szkół podstawowych w podręczniki do nauki religii i odpłatność za nie pozostają bez zmian.

 ♦ Prośba o misję do nauczania religii katolickiej w szkole

W związku z pytaniami Księży Proboszczów, dotyczącymi poprawnego sformułowania prośby o wystawienie misji do nauczania religii katolickiej w szkole, poniżej umieszczam wzór takiej prośby, który można pobrać, poprawnie uzupełnić i przesłać na adres Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej we Włocławku. 

 

 

 

♦ Fundacja "Dzieło Nowego Tysiąclecia" - stypendia dla młodzieży

Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia" od 12 lat prowadzi program stypendialny wyrównujący szanse edukacyjne młodzieży, pochodzącej z małych miejscowości. Pomoc, o którą można starać się przez cały rok,  skierowana jest przede wszystkim dla uczniów szkół gimnazjalnych lub ponadgimnazjalnych o ile spełniają oni określone kryteria regulaminowe.
Wszystkie informacje o pomocy stypendialnej można znaleźć na stronie Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” -
w zakładce stypendia.
Koordynatorem FDNT dla diecezji włocławskiej jest ks. dr Jacek Kędzierski, który przekazuje zainteresowanym wstępne wnioski (do pobrania poniżej). Wniosek należy wysłać drogą elektroniczną na adres jacek.kedzierski@dzielo.pl lub drogą pocztową do Zespołu Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza, ul. Łęgska 26, 87-800 Włocławek.  Po wstępnej akceptacji otrzymanego wniosku, koordynator kontaktuje się z działem technicznym Fundacji, a ten przesyła kandydatowi na maila dane do właściwego wniosku internetowego. Podania pisane ręcznie albo na komputerze jeszcze nie są wnioskiem, który będzie uprawniał do otrzymywania stypendium.
Uczniowie z diecezji włocławskiej, zainteresowani otrzymywaniem stypendium, proszeni są o kontakt telefoniczny pod nr tel. 518 014 804,  (54) 232 49 42 lub e-mail: jacek.kedzierski@dzielo.pl przez cały roku.  

♦ Formularz Katechety

Prosimy wszystkich nauczycieli religii, pracujących na terenie diecezji włocławskiej o wypełnienie Formularza Katechety, który znajduje się poniżej oraz przesłania go na adres Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej we Włocławku.

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2011  CMS   Odwiedzin: 12534093 -GOŚCI ONLINE: 61

projektowanie stron www