W diecezji włocławskiej weszły w życie normy dotyczące ochrony dzieci i młodzieży


5 grudnia 2018 r., ks. P. Stolecki, ks. AN

W diecezji włocławskiej weszły w życie normy dotyczące ochrony dzieci i młodzieży

W diecezji włocławskiej weszły w życie Normy dotyczące ochrony dzieci i młodzieży - Kodeks właściwego postępowania w diecezji włocławskiej. Dokument podpisany przez ks. bp. Wiesława Meringa w dniu 21 listopada 2018 r., a w tych dniach opublikowany w urzędowym piśmie diecezji, stanowić ma jeden z elementów programu profilaktyki wszelkich nadużyć względem małoletnich, przeznaczonego tak dla duchownych, jak i świeckich podejmujących różne zakresy odpowiedzialności w pracy z małoletnimi w diecezji.
 
Szkolenia
 
Treść dokumentu została zaprezentowana księżom pracującym w diecezji, podczas duszpasterskich konferencji rejonowych, które odbyły się 27 i 28 listopada w Sieradzu, Koninie oraz Włocławku. W ramach tych spotkań duszpasterze zostali przeszkoleni także w zakresie elementów strukturalnych w instytucjach, które mogą sprzyjać nadużyciom seksualnym, czynów karalnych w tym zakresie oraz aktualnego ustawodawstwa cywilnego i kościelnego oraz procedur z nimi związanych. Jesienią tego roku podobne szkolenia przeszli również katecheci świeccy, dodatkowo zapoznając się z typologią sprawców nadużyć seksualnych oraz skutkami wykorzystywania seksualnego. Na przyszły rok planowane są kolejne szkolenia, także dla innych osób pracujących z dziećmi i młodzieżą, mające między innymi pomóc w rozpoznawaniu symptomów przemocy.
 
Kodeks postępowania
 
Normy  są przeznaczone do stosowania przez księży oraz świeckich wychowawców, nauczycieli, trenerów, animatorów, wolontariuszy, praktykantów oraz stażystów zatrudnionych na różnych stanowiskach i podejmujących różne zakresy odpowiedzialności w diecezji w zakresie pracy duszpasterskiej z osobami małoletnimi (w katechezie szkolnej, duszpasterstwie w parafii, także podczas wyjazdów przez nie organizowanych) . Wspomniane grupy osób będą zobowiązane do zapoznania się z treścią dokumentu i stosowania w ich w praktyce.
Normy stanowią jeden z elementów programów profilaktyki nadużyć seksualnych, które przygotować mają wszystkie diecezje w Polsce. Powstał w oparciu o dokumenty Kongregacji Nauki Wiary (Normae de gravioribus delictis, tekst z modyfikacjami z 15 lipca 2010 r., Okólnik do Konferencji Episkopatów w sprawie opracowania „wytycznych” dotyczących sposobów postępowania w przypadku nadużyć seksualnych popełnionych przez duchownych wobec osób niepełnoletnich, tekst z 16.05.2011 r.), Wytyczne Konferencji Episkopatu Polski dotyczące wstępnego dochodzenia kanonicznego w przypadku oskarżeń duchownych o czyny przeciwko szóstemu przykazaniu Dekalogu z osobą niepełnoletnią poniżej osiemnastego roku życia (tekst znowelizowany 6.06.2017 r.) oraz Prewencję nadużyć seksualnych wobec dzieci i młodzieży i osób niepełnosprawnych w pracy duszpasterskiej i wychowawczej Kościoła w Polsce (tekst przyjęty przez KEP 10-11.06.2014 r.). Uwzględniono w nim także normy polskiego prawa karnego. Dokument składa się z trzech części: normy ogólne, szczegółowe zasady postepowania, normy proceduralne.
W części pierwszej przypomniano cel podejmowania praktyki wychowawczej, jakim jest dobro fizyczne, psychiczne i duchowe wychowanków; zwrócono także uwagę na konieczność współpracy z rodzicami, opiekunami małoletnich.
Część druga zawiera szczegółowe zasady postępowania w pracy z małoletnimi. Przypomniano zakaz stosowania wszelkich kar cielesnych, zakaz faworyzowania (słowem, gestem, prezentami), częstowania małoletnich tytoniem, alkoholem i innymi środkami psychoaktywnymi. Zwrócono uwagę na używanie środków, metod i języka adekwatnego do wieku i rozwoju małoletnich, unikając wulgaryzmów i erotyzacji. Zaakcentowano, iż nie jest dozwolone przebywanie z małoletnim sam na sam w prywatnym mieszkaniu duchownego i że nie wolno przyjmować i gościć osób małoletnich po godzinie 22.00 w budynkach parafialnych (na plebanii i w mieszkaniu duchownych). Dalsze numery Norm dotyczą wprost ochrony integralności seksualnej małoletnich w nawiązaniu do norm prawa polskiego i kościelnego. Przypomniano, że jeżeli wychowankowie, z racji wieku, bądź fizycznych ograniczeń, nie są w stanie wykonać czynności osobistych, pomocy powinni udzielać świeccy wychowawcy, najlepiej tej samej płci, informując o takiej konieczności rodzica lub opiekuna osoby małoletniej. W tej części znalazł się także zapis, iż nie wolno zabierać małoletnich na samodzielne wyjazdy bez zgody rodziców lub prawnych opiekunów. Przypomniano, że parafie i organizacje kościelne, które zapewniają małoletnim dostęp do Internetu, powinny wdrożyć środki bezpieczeństwa (w szczególności zainstalować i aktualizować oprogramowanie zabezpieczające) uniemożliwiające dostęp do treści stanowiących zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju (w tym treści erotycznych, przemocy pod różnymi postaciami).
W części zatytułowanej normy proceduralne przypomniano, że do obowiązków wychowawcy należy: odebranie informacji od małoletniego o doznanej krzywdzie seksualnej lub próbie jej popełnienia, bez wydawania sądów, komentowania wobec małoletniego czy innych postronnych osób; zapewnienie bezpieczeństwa, oddzielając małoletniego od domniemanego sprawcy; niezwłoczne poinformowanie jego rodziców lub prawnych opiekunów i zastosowanie się do ich woli odnośnie do małoletniego. Zaakcentowano, iż fakt wykorzystania seksualnego małoletniego, próbę wykonania takiej czynności lub uczynioną mu krzywdę fizyczną lub emocjonalną należy bezzwłocznie zgłosić do biskupa diecezjalnego lub delegata biskupa diecezjalnego ds. ochrony małoletnich. Norma ta dotyczy wszystkich sytuacji, w których osobą oskarżoną był duchowny, alumn lub inna osoba sprawująca opiekę z ramienia instytucji Kościoła.
 
Delegat biskupa włocławskiego
 
Od 27 lutego 2015 r. w diecezji włocławskiej delegatem ds. ochrony dzieci i młodzieży jest ks. dr Piotr Stolecki, psycholog pracujący w Katolickim Centrum Służby Rodzinie im. G. B. Molli we Włocławku. Do zadań delegata należy przyjmowanie zgłoszeń o wykorzystywaniu seksualnym osób poniżej 18. roku życia przez duchownych inkardynowanych do diecezji włocławskiej.
Ks. Piotr Stolecki odbył specjalistyczne szkolenia organizowane przez koordynatora Episkopatu Polski ds. ochrony dzieci i młodzieży oraz Centrum Ochrony Dziecka w Krakowie.