Uroczystość Bożego Ciała w czasie epidemii – komunikat Kurii


20 maja 2021 r., ks. AN

Uroczystość Bożego Ciała w czasie epidemii – komunikat Kurii

W tegoroczną uroczystość Bożego Ciała procesje z Najświętszym Sakramentem organizowane poza terenem kościelnym powinny być uzgodnione z odpowiednimi władzami (także wskazane wydaje się skonsultowanie tej sprawy ze służbami sanitarnymi sprawującymi nadzór nad obszarem danej parafii). W miejscowościach, w których był zwyczaj organizowani wspólnej procesji przez kilka parafii, w tym roku każda parafia zorganizuje procesję we własnym zakresie. Kuria Diecezjalna Włocławska wydała komunikat w sprawie organizacji uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, w którym uwzględnione zostały aktualne decyzje władz rządowych w tym te, dotyczące kultu religijnego.
 
Komunikat Kurii Diecezjalnej w sprawie organizacji Uroczystości Bożego Ciała
 
Obowiązujący na terenie naszego kraju stan epidemii ma wpływ na organizację i przebieg uroczystości kościelnych. W Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 6 maja br. (Dz.U. 2021 poz. 861), czytamy:
 
„Od dnia 15 maja 2021 r. do dnia 5 czerwca 2021 r. zgromadzenia organizowane w ramach działalności kościołów i innych związków wyznaniowych mogą się odbywać, pod warunkiem, że w przypadku, gdy zgromadzenie odbywa się:
 
1) w budynkach i innych obiektach kultu religijnego, znajduje się w nich, przy zachowaniu odległości nie mniejszej niż 1,5 m, nie więcej uczestników niż 1 osoba na 15 m2 powierzchni, oprócz osób sprawujących kult religijny lub osób dokonujących pochowania, lub osób zatrudnionych przez zakład lub dom pogrzebowy w przypadku pogrzebu, oraz że uczestnicy realizują nakaz zakrywania ust i nosa, o którym mowa w § 25 ust. 1, z wyłączeniem osób sprawujących kult religijny;
 
2) na zewnątrz, uczestnicy przebywają w odległości nie mniejszej niż 1,5 m od siebie”.
 
W oparciu o to rozporządzenie, Administrator Apostolski Diecezji Włocławskiej bp Wiesław Mering pozostawia roztropnej decyzji Księdza Proboszcza kwestię organizowania procesji Bożego Ciała. Jeżeli procesja miałaby być organizowana poza terenem przykościelnym, należy uzgodnić jej przebieg z odpowiednimi władzami (także wskazane wydaje się skonsultowanie tej sprawy ze służbami sanitarnymi sprawującymi nadzór nad obszarem danej parafii).
 
W miejscowościach, w których był zwyczaj organizowani wspólnej procesji przez kilka parafii, w tym roku każda parafia niech zorganizuje procesję we własnym zakresie (z uwzględnieniem w/w zasad).
 
W organizacji Uroczystości Bożego Ciała należy uwzględnić aktualnie obowiązujące rekomendacje służb sanitarnych i rządowych.
 
ks. prał. dr Artur Niemira, Kanclerz Kurii
Włocławek, 20 maja 2021 r. (L.dz. 931/2021)