Koło: Z Dobrą Nowiną na ulicach miasta


7 kwietnia 2018 r.

Koło: Z Dobrą Nowiną na ulicach miasta

W sobotę, 7 kwietnia br., na ulice Koła wyszło około 100 ewangelizatorów, którzy głosili Dobrą Nowinę jego mieszkańcom, dzieląc się doświadczeniem miłości Boga we własnym życiu zwłaszcza z tymi, którzy zerwali swój kontakt z Kościołem. Była to kolejna w ostatnim czasie (po Licheniu w dniu 12 sierpnia 2017 r. i Włocławku w dniu 3 września 2017 r.) tego rodzaju skoordynowana inicjatywa ewangelizacyjna podejmowana na tak dużą skalę.
 
Kilkugodzinną ewangelizację „w terenie”, na którą składały się przede wszystkim: rozmowa z ludźmi na ulicach, pukanie do ponad tysiąca mieszkań oraz koncert ewangelizacyjny, poprzedziło spotkanie wszystkich ewangelizatorów na Mszy św. w kościele św. Bogumiła. Przewodniczył jej gospodarz miejsca, ks. Piotr Pawlak, który z otwartym sercem przywitał wszystkich przybyłych. Inspirującą homilię wygłosił ks. Piotr Stolecki. Nawiązywał w niej do słów św. Piotra, które tego dnia padły w pierwszym czytaniu: „Bo my nie możemy nie mówić tego, co widzieliśmy i słyszeliśmy!” oraz do słów Jezusa z Ewangelii dnia: „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu!”. Ks. Piotr zachęcał wszystkich do przypomnienia sobie własnego silnego doświadczenia spotkania z miłującym Bogiem, aby z zachwytem nad tą darmo daną łaską iść do ludzi i dzielić się Nim.
 
Następnie miała miejsce półgodzinna adoracja Najświętszego Sakramentu, po której padło kilka organizacyjnych ustaleń; każdy otrzymał indywidualne błogosławieństwo i nastąpiło rozesłanie, zgodnie z podziałem terenu Koła na poszczególne wspólnoty.
 
Proboszczowie kolskich parafii informowali wiernych o planowanej ewangelizacji miasta podczas niedzielnych ogłoszeń duszpasterskich, przez co wiele osób oczekiwało na spotkanie z niecodziennymi gośćmi. Ponadto proboszczowie wyposażyli wszystkich posłanych w identyfikatory z pieczęciami wszystkich trzech parafii, potwierdzając ich błogosławieństwo dla podejmowanych działań.
 
Przez cały czas trwania ewangelizacji trwała ponadto adoracja Najświętszego Sakramentu w intencji podejmowanego dzieła.
 
Po zakończeniu bezpośredniej ewangelizacji wszyscy uczestnicy spotkali się na wspólnym obiedzie, gdzie mogli dzielić się radością z podjętego dzieła, co umacniało wszystkich zebranych. Całość zakończyło radosne godzinne uwielbienie zmartwychwstałego Pana w kościele św. Bogumiła, które animowała wspólnota Odnowy w Duchu Świętym Bartymeusz.
 
Ewangelizacja Koła to jedno z wielu działań prowadzonych na rzecz permanentnej ewangelizacji naszej diecezji podejmowanych przez liczne wspólnoty zaangażowane w Forum Ewangelizacji. Jak wskazuje doświadczenie z innych krajów, jest to wysiłek, który należy podjąć jak najszybciej i na możliwie szeroką skalę, aby zmniejszać prawdopodobieństwo pójścia Polski drogą, jaką wiele krajów Europy zachodniej podążyło, czego pewnym symbolem może być fakt spadku w niektórych z ich w ciągu zaledwie pół wieku odsetka osób uczęszczających na niedzielne msze św. z ponad 90% do poziomu poniżej 5%.
 
Poza licznymi działaniami podejmowanymi w duchu Nowej Ewangelizacji o charakterze bardziej lokalnym, przewiduje się powtarzać w przyszłości działanie na większą skalę na kształt ewangelizacji w Kole, także w i innych miejscach diecezji. Spośród najbliższych tegorocznych wydarzeń największych w kontekście liczebności zaangażowanych osób wymienić można m.in. ewangelizację w Licheniu w dniu 12 sierpnia, ewangelizację Włocławka w dniu 3 września oraz Diecezjalny Marsz dla Życia i Rodziny w dniu 10 czerwca.